Followers

Tuesday, January 10, 2017

പൂർവാപരം
പൂർവാപരം എന്നാൽ 'മുമ്പത്തേതും പിന്നാലെവരുന്നതും'(before & behind) എന്ന് അർത്ഥം. ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലിയുടെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുവിൽ east & west എന്നും അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.


ആദ്യത്തെ വാക്കിൽ തുടങ്ങി അവസാനത്തെ വാക്കിൽ തീരുന്ന ഈ ഒറ്റ വാചകക്കവിത, ഇടയിൽ  വിരാമചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. ആശയങ്ങളെ കൂട്ടിക്കെട്ടിയ ഒരു മാല.  ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ  അർത്ഥം തെളിയും.  യുക്തിഭംഗം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. 
Monday, January 2, 2017

നിന്ദാവിപ്ലവത്തിനോട്പൈതൃകം നൽകിയ 
ശീതളച്ഛായയിൽ 
മെയ്യനങ്ങാതങ്ങു   
തിന്നിരിക്കുന്നവർ 

വന്നിരിക്കുന്നുവീ 
മണ്ണിൽ മുളയിടും 
വിത്തുകൾക്കുള്ളിൽ 
വിഷം നിറച്ചീടുവാൻ 

പണ്ടുള്ള സത്തുക്കൾ 
ചൊല്ലിയതൊക്കെയും 
നിന്ദിച്ചിടുന്നതോ 
പുത്തനാം വിപ്ലവം?

നന്നെന്നു കേട്ടു 
വളർന്നവയൊക്കെയും 
ചേറെന്നു ചൊല്ലുന്ന-
തത്രേ പുതുമതം!

സദാചാരമിന്നു കാലാ-
വധി തീർന്നതാം 
പാഴ്‌പുരാവസ്തുവെ-
ന്നോതിടുന്നൂ ചിലർ 

സംസ്കാരമെന്ന വാ-
ക്കോതുകിൽ നിശ്ചയം 
പന്തം കൊളുത്തി 
പ്രകടനം കണ്ടിടാം!

നന്നായ് നടപ്പതിനെ 
പിന്നെയൊന്നാകെ 
യില്ലായ്മ ചെയ്തു 
വരുത്തുന്നു വിപ്ലവം! 

ബഹുമാനമെന്നാ-
ലടിമത്വമെന്നതോ  
ഇന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ 
വിപ്ലവസൂക്തവും?! 

നിന്ദിച്ചു നിന്ദിച്ചു 
തീരുന്ന ജീവിതം 
കൊണ്ടു സുഖമാർക്കു 
വന്നിടാനൂഴിയിൽ?

വന്നതില്ലാർക്കുമേ 
യിന്നേ വരേയ്ക്കൊരു 
വല്ലായ്മയും മഹത് 
വാക്കുകൾ കേൾക്കയാൽ 

വടിവൊത്ത വാക്കുകൾ 
തൻ ശുദ്ധിയൊക്കെയും 
അണുബാധയേറ്റ പോ-
ലിന്നു വികലമായ് 

പകരുന്ന വ്യാധിയെ 
പടരുവാൻ വിട്ടവ-
രഴുകും വിഴുപ്പു 
ചുമക്കുമണുക്കളായ്‌

വിപ്ലവമല്ലിതു
ചപ്പിളികുപ്പയാ-
ണെത്രയുംവേഗം 
പടരുമണുക്കളും 

വളരുന്ന മക്കളു-
മതിനടിപെട്ടുപോം 
അതിനാലാവർക്കു
സൽബുദ്ധി  നൽകീടണം

അണുതുല്യജീവിതം  
ഗുണമുറ്റതാക്കുവാൻ 
തൃണതുല്യമായി നാം 
വിനയം വരിക്കണം 

മെതിയേറ്റടിഞ്ഞുപോം 
തൃണമെന്നിരിക്കിലും 
കറുകതൻ തുമ്പിനെ 
കാറ്റു പിടിക്കൊലാ!

കടയറ്റ വൻമരം 
ഉയിരറ്റു പോയിടും, 
ഉയരത്തിൽ നിന്നു
പതിക്കും പ്രപാതവും  

മനുജപ്രതാപവു-
മൊരുനാൾ ശമിച്ചിടും 
അതിരറ്റഹന്തയിൽ 
പാറിപ്പറക്കുകിൽ 

ഉയരത്തിലേക്കു നാം 
കയറുന്ന  കോണിയും 
തറയിൽ നിന്നടിതെറ്റി 
യെന്നാലുതകിടാ! 

മനമുറച്ചീടണം 
അടിയുറച്ചീടുവാൻ, 
അടിയുറച്ചീടണം 
പടിയുറച്ചീടുവാൻ 

പിടിവിട്ട വാക്കുകൾ 
ചൊരിയുന്ന  നാക്കിനെ 
വരുതിയിലാക്കുവാൻ 
വിനയം പഠിക്കണം! 

അഹമെന്ന ഭാവത്തി-
നറുതി വരുത്തുകി-
ലിഹസുഖം വന്നു 
ഭവിച്ചിടും നിശ്ചയം! 

ഇതുകേട്ടു  കടുകയ്‌പ്പു 
നീർ കുടിച്ചെന്നപോൽ 
പുരികം വളയ്ക്കുന്നു 
പരിഹാസചിന്തകർ.